REUS 2015

Raziskava REUS 2015

16. novembra je bila na GZS v Ljubljani predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2015 na kateri so sodelovali Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na MZI, Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo, ki je pobudnik raziskave, Dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena, ki je soinvestitor in naročnik raziskave za državno upravo, Niko Martinec, direktor EZS in Irena Setinšek direktorica Inštituta Mediana.

Raziskava REUS omogoča  celovit vpogled v dejansko stanje, odnos in ravnanje z energijo ter stopnjo osveščenosti in pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe energije. Anketiranih je bilo 1006 gospodinjstev po vsej Sloveniji. Rezultati raziskave REUS 2015 za ponudnike energije, storitev in opreme predstavljajo dragocene usmeritve za načrtovanje marketinško prodajnih aktivnosti. Za državno upravo pa predstavljajo podlago za odločanje in za oblikovanje ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

AKTUALNI REZULTATI ZA TRŽNO USMERJENA PODJETJA 

Rezultati in analize raziskave REUS 2015 so vam lahko v dragoceno pomoč pri oblikovanju vaših poslovnih strategij. Del raziskave je namreč usmerjen v ugotavljanje katere ukrepe gospodinjstva načrtujejo v prihodnosti in koliko so v ta namen pripravljeni investirati. Rezultate s področja vaše dejavnosti in dodatne analize  lahko naročite v podjetju Informa Echo. Kontaktna oseba je Rajko Dolinšek, rajko.dolinsek@informa-echo.si, tel. 031 688 423.

KLJUČNI PREMIKI 

Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev. Za večino ostalih gospodinjstev predstavlja glavni motiv predvsem prihranek denarja. 

Letošnja raziskava REUS je pokazala premik v odnosu do učinkovite rabe energije, saj ni zaznala razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v prejšnjih raziskavah. 

Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb, ki v Sloveniji prevladujejo. Se pa situacija popravlja še posebej v večstanovanjskih stavbah. Optimističen pa je tudi pogled v prihodnost.

Pri ogrevanju in pripravi tople vode prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta še vedno les in kurilno olje. V večini stanovanj je v času ogrevalne sezone temperatura enaka priporočeni. Bolj pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, brez regulacije ogrevalnega sistema pa je manj kot petina stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem.

Število gospodinjstev s klimatsko napravo je narasel za skoraj deset odstotkov.

V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za  zmanjšanje porabe električne energije. Več kot polovica sijalk oz. žarnic je energetsko učinkovitih. Pri tem se povečal delež LED sijalk. Perilo pri maksimalni temperaturi še vedno pere več kot četrtina, električne kuhalne plošče predčasno ne ugaša skoraj polovica, več kot petina  pa jih ima v hladilniku nastavljeno temperaturo nižjo od priporočene. 

Za dnevne prevoze gospodinjstva daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo pri tem pa ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja uporabe. Verjetnost nakupa električne avtomobila se je glede raziskavo REUS 2012 povečala iz 6 % na 9 %.

IZVEDBA RAZISKAVE

Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2015 so sodelovali še Center za energetsko učinkovitost IJS, gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad Republike Slovenije - SURS ter Inštitut Mediana, ki se je konzorciju REUS pridružil v tem letu. V Strokovnem svetu programa REUS pa sodelujejo vodilni strokovnjaki iz različnih področij povezanih z rabo energije.


 

 

O REUS 2013

Raziskava REUS 2013 je prvič izvedena v javnem in storitvenem sektorju

Z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije REUS nam je v preteklih letih uspelo vzpostaviti kontinuiran način merjenja sprememb na področju gospodinjstev. V letu 2013 pa smo raziskavo prvič usmerili v javni in storitveni sektor in tako naročnikom omogočili pregled sprememb pri ravnanju z energijo. 

Zaradi obvladovanja kompleksnosti javnega in storitvenega sektorja smo se odločili, da se v prvem letu osredotočimo na področja, ki skupaj predstavljajo večinski delež porabe energije (cca. 85 %):

  • Stavbe javne uprave, druge upravne in pisarniške stavbe
  • Trgovine
  • Hotele, gostinske stavbe
  • Šole

Izbor rezultatov raziskave REUS JSS 2013

Vključite svoja vprašanja

Ob naročilu osnovnih rezultatov raziskave REUS JSS 2013 je možno sodelovati tudi v individualnem modulu, ki omogoča vključevanje dodatnih vprašanj. Odgovore na vprašanja, vključena v individualni modul, prejme samo naročnik. Vprašanja  je možno vključiti pred začetkom novega vala raziskave.

Ponudba / REUS 2013

Prva kontinuirana raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

V letu 2009 se je začela v Sloveniji izvajati kontinuirana Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS. Raziskava, ki se izvaja terensko na nacionalnem reprezentančnem vzorcu, je v prvi fazi vzpostavljena z namenom omogočiti podroben vpogled v ravnanje z energijo v slovenskih gospodinjstvih.

Raziskava REUS je osredotočena na odnos in ravnanje z energijo, pripravljenost na investiranje, stanje stavb in naprav ter porabo energije v gospodinjstvih.  

Osnovna vsebinska področja 

  • Ravnanje z energijo
  • Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
  • Električna energija
  • Prevoz

Raziskava REUS s kontinuiranim spremljanjem in poročanjem prispeva k dvigovanju zavedanja in spodbujanju učinkovitejšega ravnanja z energijo.  

Komu je namenjena

Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil - proizvodov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

Spremljanje trendov

Kontinuirano izvajanje raziskave REUS v gospodinjstvih in vprašalnik v katerem se vprašanja ne spreminjajo omogočata prikazovanje sprememb oz. trendov od preteklega merjenja na ravni vsakega podatka prikazanega v poročilu. Pri vsakem vprašanju je prikazan tudi okoljski trend, ki prikazuje ali je sprememba za okolje pozitivna ali negativna. Vpogled v spremembe, ki so nastale od predhodnega merjenja za naročnike predstavlja dodatno uporabno vrednost raziskavi REUS.

Kako do rezultatov

Rezultate raziskave REUS za tekoče leto ali za pretekla leta lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Naročniki prejmejo ob standardnem poročilu tudi 12 RESNIC o rabi energije – strokovno interpretacijo raziskave REUS, ki jo pripravi Inštitut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij. Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.

Izvajalci raziskave

Pobudnik, nosilec in investitor raziskave REUS je agencija Informa Echo, ki poleg programa REUS izvaja tudi kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, katere pobudnik je Skupina HSE in upravlja z Mrežo poslovno-družbene koristnosti Sinergija.

Raziskavo REUS izvaja konzorcij podjetij in ustanov s področja energetike, gradbeništva, raziskovalne stroke in komuniciranja. Člani konzorcija so:

Člani mreže SINERGIJA